మాస్కు కట్టాల్సింది మూతికి, బైకు నెంబర్ ప్లేటుకు కాదు…

మాస్కు కట్టాల్సింది మూతికి, బైకు నెంబర్ ప్లేటుకు కాదు…

    09 Nov 2020

కరోనా వచ్చిన కాన్నుంచి…బైకర్స్ తెల్వి ఎక్వైంది. బైకేస్కోని రోడ్డుమీదికి వెళ్తే చాలు… మూతికి మాస్కు పెట్టుకున్నా పెట్కోకపోయినా… బైక్...